Хөрөнгө оруулалт

Хөрөнгө оруулалт

Монгол Улсын Их хурлын 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор “Улаанбаатар хотыг 2020 оны хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичиг батлагдсанаар Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2015 оны 04 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 26/09 дугаар тогтоолоор “Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци” ХК нь Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн Алсын хараа 2050, Нийслэлийг 2021-2025 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Нийслэлийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, “Нийслэлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөө” зэрэг нийслэлийн хөгжлийн дунд болон урт хугацааны бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан төсөл, хөтөлбөрүүдийг нийслэлийн төсөвт дарамт учруулахгүйгээр, байгаль орчинд ээлтэй ногоон хөгжлийг дэмжсэн, хувийн хэвшлийн шилдэг менежмент, гадны хөрөнгө оруулагчдын итгэл дээр тулгуурласан, төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зорилгоор үүсгэн байгуулагдсан.

Компанийн үйл ажиллагааны зарчим:

  • Хувьцаа эзэмшигчийн оруулсан хөрөнгийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлж, хувьцааны үнэ цэнийг өсгөх;
  • Ил тод, бие даасан, хариуцлагатай байх;
  • Тогтвортой хөгжлийг дэмжсэн, тэгш хүртээмжтэй, байгаль орчинд ээлтэй, ухаалаг, дэвшилтэт техник, технологид суурилсан төсөл, хөтөлбөрийг нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх;
  • Ажилтнуудын эрх ашгийг хамгаалж, үйл ажиллагаандаа хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг тэргүүн ээлжид тавих.